TAIWAN 27,500 TH

ดูรูปภาพ

รายละเอียด


Destination  :  TAIWAN  
Duration   :  4 Days 3 Nights
Date of Travel :  7-10 Dec. 2019
Airline :  CHINA AIRLINESวันแรก : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – เจี้ยอี้

เวลา 06.00 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 
             เคาน์เตอร์ S  สายการบิน CHINA AIRLINES 
             เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

เวลา 08.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน 
   CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 383 (น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโล ) 
             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง)

เวลา 13.00 น.  ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
   และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป
   และบริการอาหารว่างบนรถโค้ช จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทศมณฑลเจียอี้ 

เวลา ค่ำ                รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

   จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Liyaou โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง : เจี้ยอี้ – ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟโบราณชมสวนพันปี) - เมืองไถจง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เจียอี้ แวะชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารเมนูอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ เมืองไถจง

ค่ำ                         รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูไต้หวัน

    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก We Meet Taipei Hotel โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สาม : วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋งหรือวัดเหวินหวู่  
ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
วัดจงไถฉานซื่อ  (Chung Tai Chan Monastery)
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่หรือวัดพระถั่งซัมจั๋ง 
 
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูปลาประธานาธิบดี
เมืองไทเป 
ร้านขนมพายสับปะรด 
วัดหลงชาน (Lungshan)
ตลาดซีเหมินติง 

ค่ำ           รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง  

   จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Loft Seaside Suites โรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  ***แช่น้ำแร่***วันที่สี่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - DUTY FREE - – เมืองจีหลงจิ่วเฟิ้น - Mitsui Outlet Park 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง  Mitsui Outlet Park 
ศูนย์  GERMANIUM 
ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก หากต้องการขึ้นตึกต้องเพิ่มค่าบัตร 700 บาทต่อท่าน)
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารเสียวหลงเปา
ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน  เมืองจีหลงจิ่วเฟิ้น  เคยเป็นแหล่งเหมืองทอง 
ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park

ค่ำ             รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
    จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

22.25  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837

01.15  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ(Economy) (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) โดยสายการบินไช่น่าแอร์ไลน์
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า
6. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ค่ารักษาพยายาบาล 300,000 ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ใน
   ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
9. ค่ากระเป๋าใบใหญ่ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
10. มีน้ำดื่มบริการ 1 ขวดต่อวัน


อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า(เนื่องจากทางสถานทูตได้ประกาศยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับ 
   นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น 
   กรณีพิเศษ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปมัคคุเทศน์ 400 NTD. ต่อท่าน


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. กรุณาชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. กรุณาชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

กรณีการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 50 วัน คิดค่าบริการ 50% จากแพ็คเกจ
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน คิดค่าบริการเต็มจำนวน

หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯหมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่านรีวิวแสดงความคิดเห็น

Sign In