TAIWAN 23,500 TH

ดูรูปภาพ

รายละเอียด


Destination :  TAIWAN  
Duration  :  4 Days 3 Nights
Date of Travel :  22-25 Nov. 2019
Airline :  CHINA AIRLINES


วันแรก : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – เจี้ยอี้

เวลา 06.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 
             เคาน์เตอร์ S  สายการบิน CHINA AIRLINES 
             เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

เวลา 08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน 
   CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 838 (น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 กิโล ) 
             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในระหว่างการเดินทาง)

เวลา 13.00 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
   และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป 
 ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 
(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก หากต้องการขึ้นตึกต้องเพิ่มค่าบัตร 700 บาทต่อท่าน)
 ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เวลา ค่ำ อิสระอาหารค่ำ (มีค่าอาหารให้ 200 NTD.) เพื่อไม่รบกวนเวลาในการชมตลาด จนถึงเวลานัดหมาย

 จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WELL GARDEN 3.5* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยวันที่สอง : เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
       เดินทางสู่เจียอี้ แวะชิมชาอู่หลง
       อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
       นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
       ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง

ค่ำ                          อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด 
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดเหวินหวู่

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
เมืองไทเป 
ร้านขนมพายสับปะรด 
Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงาม
ตลาดซีเหมินติง 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ (มีค่าอาหารให้ 200 NTD.) เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้ง

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOTEL&RESORTS 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน 
***แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก***
วันที่สี่ : ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE 
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUIOUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี     Duty Free 
ศูนย์     GERMANIUM 
อุทยานเหย่หลิว 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน  เมืองจีหลงจิ่วเฟิ้น  เคยเป็นแหล่งเหมืองทอง 
นำท่านกลับเข้าสู่ เมืองไทเป ให้ท่านเดินทางสู่  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง     Mitsui Outlet Park

เย็น      อิสระอาหารค่ำ (มีค่าอาหารให้ 200 NTD.) เพื่อไม่รบกวนเวลาช็อปปิ้ง
   จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

22.25 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837

01.15 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (Economy) (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) โดยสายการบินไช่น่าแอร์ไลน์
2. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า
6. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
7. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ค่ารักษาพยายาบาล 300,000 ) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ใน
   ข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
9. ค่ากระเป๋าใบใหญ่ 2 ใบ น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
10. มีน้ำดื่มบริการ 1 ขวดต่อวัน
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า(เนื่องจากทางสถานทูตได้ประกาศยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับ 
   นักท่องเที่ยวชาวไทยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็น 
   กรณีพิเศษ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปมัคคุเทศน์ 400 NTD. ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. กรุณาชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. กรุณาชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

กรณีการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 50 วัน คิดค่าบริการ 50% จากแพ็คเกจ
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน คิดค่าบริการเต็มจำนวน


หมายเหตุ
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ


หมายเหตุ: ตามราคาขายข้างต้นเป็นราคาขายที่ได้รวมราคาร้านขายสินค้าที่ท่านต้องเยี่ยมชม จำนวนทั้งหมด 4 ร้าน คือ ร้านขนมพายสับปะรด- Cosmetic Shop-ศูนย์Germanium-ร้านชา ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมซึ่งมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าไปแวะชม หากท่านต้องการสินค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพอใจและสมัครใจของลูกค้า ไม่มีการบังคับ หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ไม่ต้องการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าที่กล่าวมาข้างต้น หรือ การแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน จำนวน 2,500 NTD./ท่านรีวิวแสดงความคิดเห็น

Sign In