VIETNAM SAPA 18,000 TH

ดูรูปภาพ

รายละเอียด


Duration :  3 Days 2 Nights
Date of Travel : 15-17 Nov. 2019 
Airline :  Airasia (FD) 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก 
– เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต (-/L/D)

04.00   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย 
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.00   นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642

08.45    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 
นำท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที
หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 
(ลูกค้าสามารถนำสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม โดยเฉพาะมาม่า เป็นต้น)

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ช้อปปิ้งที่ ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต 

พักที่   SAPA DIAMOND HOTEL / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  
หรือระดับเทียบเท่า


วันที่สอง เมืองซาปา – นั่งรถรางชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาฟานซิปัน หรือ FANSIPAN 
– เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นั่งรถราง เมืองซาปา สู่สถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า 
จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา 
(รวมรถรางขึ้นสู่ยอดเขาประมาณ 80,000 ดอง/ขา)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูสุกี้หม้อไฟ – หมูกะทะ 
เดินทางกลับสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ 
ซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท 
ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามวันที่สาม เมืองฮานอย - บ้านลุงโฮ –วัดเจดีย์เสาเดียว - วิหารวรรณกรรม-เจดีย์เฉินก๊วก -
ท่าอากาศยานนอยไบ - สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/D)

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางชม ชม บ้านลุงโฮ เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชม วิหารวรรณกรรม สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีแถงห์โตง 
เจดีย์เฉินก๊วก สัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของเวียดนาม

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับ ประเทศไทย

20.50 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645

22.45 ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ท่าน****

อัตราค่าบริการนี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
•ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
•ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
•ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
•ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องล่ะ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
•ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
•ค่าอาหารอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
•ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
•ค่าประกันอุติบัติเหตุระหว่าวเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
•ค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้น รถรางไป-กลับ ฟานซิปันอัตราค่าบริการไม่รวม
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีดมินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
•ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน
3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณีเงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. กรุณาชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. กรุณาชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัทเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

รีวิวแสดงความคิดเห็น

Sign In