เกี่ยวกับเรา

ลีโอไนน์ ทราเวล

ข้อมูลบริษัท

          บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ ลีโอไนน์ ทราเวล ประกอบธุรกิจ นำเที่ยว ชั้นนำ ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครบวงจร เราใส่ใจกับงานด่านบริการ และต้องการมอบประสบการณ์การ ท่องเที่ยวที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พวกเราทุกคนต้องการให้ลูกค้า นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดี พร้อมนำไปบอกต่อในวงสังคมของลกูค้าผมใช้บริการ พวกเราใส่ใจลูกค้าต้องการให้ลูกค้าได้รับบริการที่เหมาะสมเท่า เทียม

          เราลีโอไนน์ ทราเวล มีทีมงานที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศ เราเรียนรู้เสาะแสวงหาสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เราพัฒนาแนวทางเพื่อต่อยอดจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เพื่อสร้างทริป ท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามความต้องการให้กับลูกค้า และอัพเดทสถานที่ทองเที่ยวใหม่ ๆ อย่าสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้นำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งใน และต่างประเทศ

           เพื่อเป็นการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราลีโอไนน์ ทราเวล ยังร่วมพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้น ด้วยการคืนกำไรสู่สังคมด้วยโครงการพัฒนาแหลงท่องเที่ยวตามนโยบายของ บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัท ลีโอไนน์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยางถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/09818 เพื่อดำเนินงานในสายงานการบริการ เราขอเป็นส่วนร่วมในการ รักษาและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและงานบริการให้คงอยู่ เพื่อสังคมที่ดี เพื่อบ้านเมืองที่สวยงาม และเพื่อประเทศที่น่าอยู่ของ เราต่อไป

Sign In